Regulamin Kolderka.net

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy kolderka.net dostępny jest pod adresem internetowym www.kolderka.net prowadzony jest przez SYNAPSA MED sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, ul. Wrocławska 7, 55-220 Jelcz-Laskowice, REGON 022079680, NIP 8971787892, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem 0000451243, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, reprezentowana przez Mateusza Goliszka – Prezesa Zarządu.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca/Gwarant – SYNAPSA MED sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, ul. Wrocławska 7, 55-220 Jelcz-Laskowice, REGON 022079680, NIP 8971787892, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem 0000451243, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, reprezentowana przez Mateusza Goliszka – Prezesa Zarządu.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy kolderka.net prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kolderka.net.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Wrocławska 7, 55-220 Jelcz-Laskowice
 2. Adres e-mail Sprzedawcy:
  • a) obsługa zamówień: sklep@kolderka.net
  • b) obsługa odstąpień od umowy, reklamacje, zwroty lub wymiany Produktów: sklep@kolderka.net
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 519 449 010
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-16.

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci
  2. Internet i przeglądarka internetowa dowolnego typu,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  4. włączona obsługa plików cookies, zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: a) imię i nazwisko usługobiorcy; b) adres korespondencyjny i do dostawy; c) adres e-mail i d) telefon kontaktowy.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  4. przed złożeniem zamówienia należy upewnić się, że wybrany produkt oraz adres dostawy są prawidłowe, gdyż po kliknięciu przycisk “Zamawiam i płacę” nie będzie istniała możliwość zmiany wybranego produktu oraz zmiany adresu dostawy,
  5. następnie kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. poprzez płatności on-line w systemie Payu.pl
  2. kurierowi przy odbiorze zamówienia,
  3. poprzez PAYPAL
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności Payu.pl lub PAYPAL, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności Payu.pl lub PAYPAL – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 28 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (SYNAPSA MED sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, ul. Wrocławska 7, 55-220 Jelcz-Laskowice, e-mail sklep@kolderka.net) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W celu uzyskania zwrotu płatności należy w dowolny sposób potwierdzić dokonanie zakupu Produktu (np. przesłać nam elektronicznie lub pocztą tradycyjną potwierdzenie zamówienia lub fakturę lub paragon lub potwierdzenie zapłaty wraz oświadczeniem o odstąpieniu lub towarem).
 5. W celu uzyskania zwrotu płatności zwracany Towar powinien być dostarczony Sprzedawcy czysty i suchy oraz w ogólnym stanie higienicznym umożliwiającym dokonanie oględzin Towaru i jego dalszą sprzedaż
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Konsumenta dowodu zakupu Produktu w Sklepie.
  6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  7. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, wówczas będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w kwocie nie wyższej niż 50 zł.
  8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  4. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11
Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. W tym celu można skorzystać z formularza reklamacji zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji należy w dowolny sposób potwierdzić dokonanie zakupu Produktu (np. przesłać nam elektronicznie lub pocztą tradycyjną potwierdzenie zamówienia lub fakturę lub paragon lub potwierdzenie zapłaty wraz z reklamacją).
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. Reklamowany Towar powinien być dostarczony Sprzedawcy czysty i suchy oraz w ogólnym stanie higienicznym umożliwiającym dokonanie oględzin Wyrobu.

§ 12
Gwarancja

 1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady wyrobu medycznego w postaci kołder obciążeniowych/sensorycznych powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobie medycznym z winy Gwaranta, za które uważa się m.in. zastosowanie wadliwych materiałów, błędy produkcyjne i błędy konstrukcyjne.
 2. Z tytułu gwarancji Klient uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy wyrobu medycznego, o ile wady wyrobu medycznego ujawnią się w okresie gwarancji.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku możliwości naprawy wyrobu medycznego Klientowi przysługiwać będzie prawo wymiany wyrobu medycznego na wolny od wad.
 4. W przypadku zakończenia produkcji wyrobu medycznego Klientowi przysługiwać będzie dodatkowe prawo wymiany wyrobu medycznego na inny model wskazany przez Gwaranta, o zbliżonych parametrach, porównywalny jakościowo.
 5. Gwarancja na wyrób medyczny udzielana jest na okres 2 lat liczony od momentu wydania wyrobu medycznego.
 6. Gwarancja obejmuje obszar Unii Europejskiej.
 7. W celu skorzystania z gwarancji należy:
  1. a) przedstawić Gwarantowi kartę gwarancyjną wyrobu medycznego i uprawdopodobnić okoliczności jego zakupu (przedstawienie np. paragonu, faktury, protokołu odbioru wyrobu, potwierdzenia zamówienia lub płatności itd.).
  2. b) Stosowanie się przez Kupującego do zaleceń zawartych w instrukcji używania.
 8. Gwarancje nie obejmuje:
  1. a) Wad wyrobu medycznego wynikłych z nieprzestrzegania przez Klienta instrukcji użytkowania lub niewłaściwego używania;
  2. b) Wad wyrobu medycznego wynikłych z nieodpowiedniego jego przechowywania i transportu przez Klienta;
  3. c) Zmian naturalnych wyrobu medycznego powstałych wskutek jego prawidłowego użytkowania (wynikłych z właściwości wyrobu medycznego);
  4. d) Wad wyrobu medycznego powstałych w wyniku samowolnego dokonywania przeróbek w wyrobie medycznym.
 9. W przypadku wystąpienia wady w wyrobie medycznym Kupujący proszony jest zgłosić reklamację z tytułu gwarancji u Gwaranta. Zgłoszenie powinno być dokonane niezwłocznie, najlepiej w terminie 14 dni od dnia dostrzeżenia wady. Zaleca się zaprzestanie użytkowania reklamowanego wyrobu medycznego. Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać pisemnie, elektronicznie lub telefonicznie wykorzystując dane Gwaranta podane w niniejszym Regulaminie.
 10. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: tytuł („Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji”),dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon, e-mail), opis reklamowanego wyrobu medycznego/produktu (m.in. nazwa, model), określenie daty zakupu wyrobu medycznego/produktu, określenie ceny zakupu wyrobu medycznego/produktu, określenie daty stwierdzenia wady, opis okoliczności stwierdzenia wady, dokładny opis wady, opis okoliczności użytkowania wyrobu medycznego, żądanie Klienta, opis stanu wyrobu medycznego na moment przekazywania go do reklamacji. Klient, składając reklamację może skorzystać z wzoru formularza zgłoszenia reklamacyjnego udostępnianego przez Gwaranta na stronie internetowej kolderka.net.
 11. W celu zapewnienia odpowiedniego zasobu informacji potrzebnego do właściwej oceny zgłaszanej wady wyrobu medycznego oraz przyspieszenia procedury reklamacyjnej, zaleca się dokonać przez Kupującego dokumentacji zdjęciowej i załączenie ich do zgłoszenia reklamacyjnego.
 12. W przypadku niemożności oceny zasadności reklamacji na podstawie dostarczonych zdjęć, konieczne jest dostarczenie wyrobu medycznego m.in. w celu przeprowadzenia oględzin, o ile Klient nie dostarczył wcześniej wyrobu Gwarantowi. Oględziny są przeprowadzane w siedzibie Gwaranta.
 13. Reklamowany wyrób medyczny Kupujący może dostarczyć Gwarantowi – na koszt Gwaranta – za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zaleca się właściwe zabezpieczenie wyrobu medycznego na czas transportu i jego oznaczenie na opakowaniu w sposób jednoznacznie identyfikujący reklamację (np. oznaczenie Klienta, nr zgłoszenia reklamacyjnego, oznaczenie modelu, nr serii).
 14. Reklamowany wyrób powinien być dostarczony Gwarantowi czysty i suchy oraz w ogólnym stanie higienicznym umożliwiającym dokonanie oględzin Wyrobu.
 15. Gwarant zobowiązany jest wykonać swoje obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia wyrobu medycznego przez Kupującego. Gwarant dołoży wszelkich starań, aby czas ten był jak najkrótszy.
 16. Gwarant nie udostępnia wyrobu zastępczego na okres wykonywania swoich obowiązków wynikających z gwarancji.
 17. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO)
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo do żądania od Administratora: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, e) do przenoszenia danych, f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Dane nie podlegają profilowaniu i nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W przypadku klienta będącego przedsiębiorcą wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 – Wzór formularza o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnego


Zapraszamy do kontaktu

Nadal masz pytania bez odpowiedzi i chcesz się z nami skontaktować?

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu