Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem marki Kolderka.net jest firma Synapsa Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr przedsiębiorstw, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia fabrycznej pod numerem KRS 0000451243. Posiadająca NIP. 897-178-78-92 REGON. 022079680, posiadająca siedzibę w Jelczu-Laskowicach przy ul. Wrocławska 7, 55-220 Jelcz-Laskowice. Posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5000zł
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów i składania Zamówień.
3. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu. Regulamin znajduje się pod adresem www.kolderka.net/regulamin
4. Złożenie Zamówienia oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
5. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.

§ 2. Definicje

1. Administrator Danych Osobowych – oznacza firmę Synapsa Med sp.zo.o. która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów;
2. Dostawa – oznacza przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące o wykonaniu świadczenia Sprzedawcy w zakresie wydania przedmiotu Zamówienia i Umowy sprzedaży;
3. Dostawca – oznacza profesjonalnego przewoźnika, kuriera lub Pocztę Polską S.A., którym Sprzedawca powierza dostarczenie do Klienta zamówionego Towaru;
4. Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia;
5. Konsument – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej, a także osoba fizyczna składająca Zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6. Sprzedawca – oznacza określoną w § 1 ust. 1 firmę;
7. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.kolderka.net;
8. Towar – oznacza produkt Sprzedawcy prezentowany na Stronie internetowej, na który Klient może złożyć Zamówienie;
9. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, uzupełnionych o treść oferty i Zamówienia, która dochodzi do skutku bez formy pisemnej w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta;
10. Zamówienie – oznacza przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy w przedmiocie sprzedaży określonych Towarów prezentowanych na Stronie internetowej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
11. Pliki Cookies – tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas użytkowania Sklepu.

§ 3. Zamówienie

1. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zamówienie stanowi o zawarciu Umowy sprzedaży o treści wynikającej z przyjętej oferty i zobowiązuje Sprzedawcę do spełnienia świadczenia wolnego od wad – zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. W Zamówieniu Klient podaje takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail; a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej: firmę (nazwę), siedzibę, adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP, numer telefonu i adres e-mail.
3. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.
4. Po skompletowaniu Zamówienia sprzedawca wysyła Zamówienie do klienta lub przekazuje je telefonicznie.
5. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż zamówiony Towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient może podjąć decyzję w przedmiocie zmiany lub ograniczenia Zamówienia albo anulować Zamówienie.
6. Klient może anulować złożone Zamówienie tylko w porozumieniu ze Sprzedawcą.
7. Aktualna oferta Sprzedawcy jest dostępna na Stronie internetowej i zawiera aktualne ceny Towarów oraz opłat za Dostawę.
8. Sprzedawca ma prawo wycofania oferowanych Towarów tylko po uprzednim porozumieniu z Klientem. Sprzedawca ma prawo, zamienić zamówienie w niewielkim stopniu jeżeli wynika to z zaistniałej sytuacji.
9. Ceny Towarów w ofercie Sklepu mogą ulegać zmianom, z tym zastrzeżeniem, że zmiana ceny Towaru nie dotyczy złożonych Zamówień.

§ 4. Płatności

1. Wszystkie ceny Towarów w ofercie Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w odpowiedniej stawce.
2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
3. W przypadku wystawienia faktury VAT, Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
4. W przypadku dokonania wpłaty na rachunek bankowy przez Klienta będącego Konsumentem, faktura VAT wystawiana jest na życzenie.
5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a. gotówką przy odbiorze (płatne Dostawcy) – w dniu doręczenia przesyłki
b. gotówką przy odbiorze (płatne Sprzedawcy) – w dniu odbioru Zamówienia,
c. przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy nr 80 1020 5242 0000 2502 0376 4610 prowadzone w PKO BP S.A.

§ 5. Dostawa

1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany jako „do wysyłki”.
2. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Stosownie do art. 74 ust. 3 Ustawy Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173) po odbiorze przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
3. Zapłata za Towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy.
4. Koszt dostarczenia zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia przez Klienta.
5. Termin dostawy zamówionych Towarów ustalany jest każdorazowo po złożeniu Zamówienia.
6. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po potwierdzeniu przez Sprzedawcę skompletowania Zamówienia. Towar można odebrać w siedzibie Sprzedawcy, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.
7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, wskazanym przy Zamówieniu jako „do wysyłki”, Dostawca pozostawi awizo, lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za zamówiony Towar, który może zostać odebrany przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy albo ponownie przesłany do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki.

§ 6. Odstąpienie od umowy sprzedaży przez klienta będącego Konsumentem

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin biegnie od dnia zawarcia umowy, a w przypadku gdy na Sprzedawcy spoczywa obowiązek dostarczenia rzeczy – od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta.
2. W przypadku zakupu towarów szytych „na zamówienie” lub o niestandardowych parametrach, Klientowi będącemu Konsumentem prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być zredagowane przy użyciu następującego wzorca: „Adresat: Synapsa Med sp. zo.o. , ul. Wrocławska 7, 55-220 Jelcz-Laskowice, e-mail: biuro@kolderka.net, telefon:786 233 200  Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(podać właściwe), Data FAKTURY, Imię i nazwisko konsumenta, Adres konsumenta, Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej), Data.”. Konsument może również posłużyć się wzorem określonym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia na adres Sprzedawcy lub e-mailem: biuro@kolderka.net, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym poza zmianami wynikającymi z konieczności stwierdzenia przez Klienta charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy sprzedaży zwrot Towaru powinien nastąpić łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy lub niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jego odstąpienia od umowy.
7. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Klientowi cenę Towaru, o ile została wcześniej zapłacona.
8. Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta. Sprzedawca może odmówić odbioru Towaru zwracanego na koszt Sprzedawcy.

§ 7. Reklamacje Towarów i usług elektronicznych

1. Klient ma prawo do reklamacji Towaru zamówionego u Sprzedawcy.
2. Reklamacje należy kierować:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: biuro@kolderka.net,
• telefonicznie pod numerem 786 233 200
• pisemnie na adres Sprzedawcy: Synapsa Med sp.zo.o. ,ul. Wrcoławska 7, 55-220 Jelcz-Laskowice
3. Klient może żądać w szczególności wymiany Towaru na nowy. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do siedziby Sprzedawcy reklamowany Towar, kopię lub oryginał faktury VAT albo inny dowód zakupu.
5. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

§ 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży.
2. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

§ 9. Polityka prywatności / dane osobowe

1. W celu realizacji Zamówienia wszelkie dane osobowe ujawnione w procesie zamówienia dostarczone przez Klienta będą zachowywane i przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych.
2. Ujawnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając przekazanie danych Klienta do Dostawcy w celu realizacji Umowy.
3. Dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte na pierwsze żądanie Klienta zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) Sklep oświadcza, że:
a. administratorem danych jest Synapsa Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jelczu-Laskowicach;
b. dane są zbierane w celu realizacji Zamówienia;
c. dane nie będą udostępniane osobom trzecim;
5. Złożenie Zamówienia powoduje konieczność wskazania przez Klienta danych osobowych. dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
6. Sprzedawca zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 9. Pliki Cookies

1. Sprzedawca wykorzystuje technologię Plików Cookies. Pliki Cookies wykorzystywane są do tworzenia statystyk wykorzystywania serwisów.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu, przy czym ewentualne zmiany Regulaminu nie dotyczą Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu.
2. Wszystkie Zamówienia złożone przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
3. Umowy zawierane są w języku polskim.
4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta.
6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.
7. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. Sprzedawca informuje o możliwości rozstrzygania sporów przed stałymi polubownymi sądami konsumenckim działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2016 roku.


Zapraszamy do kontaktu

Nadal masz pytania bez odpowiedzi i chcesz się z nami skontaktować?

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu